Priroda

Kako možemo da doprinesemo zaštiti od klimatskih promena

Put ka klimatskoj neutralnosti, korak po korak.

Šta znači termin “klimatska neutralnost”? Kako neki proizvod može da bude klimatski neutralan? Kako se računa ugljenični otisak neke kompanije? Šta možemo da uradimo da bismo smanjili svoj lični ugljenični otisak? Pronađite u ovom tekstu odgovore na sva ta pitanja.

“Klimatska neutralnost” – šta ovaj pojam znači?

Klimatska neutralnost se može posmatrati kao balans. Emisija gasova, poput ugljen dioksida ili metana, koji stvaraju efekat staklene bašte (GHG – greenhouse gases), moraju biti u skaldu sa količinom tih gasova preuzetih iz atmosfere u tzv. ugljenična skladišta.

Da bi se dostigao cilj nulte emisije, ispuštanje svih gasova koji utiču na klimatske promene mora biti poništeno sklanjanjem iste količine tih gasova iz vazduha.

Klimatska neutralnost se ne može izmeriti, ali se može izračunati.

Pojam “klimatski neutralno” bazično se odnosi na matematičke proračune. U suštini, samo je mali broj proizvoda ili usluga 100% klimatski neutralno. Čak i jabuke koje rastu u našoj regiji moraju biti ubrane i upakovane, pri čemu se korite mašine, a potom transportovane traktorom na pijacu. Sve su to faktori koji se sabiaraju u izračunavanju klimatskog otiska. 

U tom smislu, klimatski neutralno znači da se tokom proizvodnje ili usluge nisu stvorili nikakvi gasovi staklene bašte, ili su se stvorili, ali su se,  u čisto matetmatičkom smislu, identične količine gasova koje su emitovane, takoše i apsorbovale iz atmosfere.

Drugim rečima, transport jabuka traktorom je nešto što računamo kao zaduženje, a apsorpcija CO2 iz vazduha koju obavlja stablo jabuke računamo kao kredit.

Kada se podvuče crta, razlika između ove dve količine treba da bude nula. Klimatski neturalan biznis ili klimatski neutralan životni stil znači da je rezultat našeg delovanja ne donosi povećanje emisije gasova koji utiču na klimu. Ali to ne znači uvek i da svojim aktivnostima te emisije smanjujemo.

Kako neki proizvod ili usluga mogu biti klimatski neutralni?

Mnoge kompanije nude klimatski neutralne proizvode ili usluge. Kod nekih, poput onih koji proizvode voće ili nameštaj, to možemo lako da razumemo. Ali, čak i putovanje avionom se reklamira kao “klimatski neutralno” uprkos emisiji štetnih gasova koji se emituju sagorevanjem kerozina za pogon aviona. Da bi takva avio kompanija postigla klimatsku neutralnost, ona bi morala da neutralizuje iz vazduha istu količinu štetnih gasova koje je emitovana dok je sagorevano gorivo.

Mi, u kompaniji Weleda, ne želimo da pratimo takav pristup jednostavne neutralizacije svog klimatskog uticaja. Umesto toga, mi menjamo svoje poslovne prakse na bolje.

Šta su ugljenična skladišta?

U ciklusima kruženja ugljenika, ugljenična skladišta su izuezetno važna. To su prirodni rezervoari koji mogu da apsorbuju i uskladište ugljenik. Zemljište, šume i okeani su najveći prirodni načini skladištenja ugljenika. Do sada nema drugih, veštačkih načina apsorpcije značajnijih količina ugljen dioksida emitovanog u atomosferu.

Rad u vrtu ili organska poljoprivreda su, širom sveta, jedan od načina na koji Weleda pomaže da se očuvaju ugljenična skladišta. Pokazalo se da zemljište obrađivano organski skladišti više ugljenika od onog koje je obrađivano konvencionalno. Weleda ohrabruje partnere za proizvodnju sirovina širom sveta da pređu na organski način proizvodnje. Takođe, Weleda aktivno podržava projekte poput Fondacije za opstanak orangutana sa Bornea, koja u saradnji sa stanovnicima Indonezije radi na zaštiti ugroženih orangutana i očuvanju nijhovog prirodnog staništa, uz obnavljanje i navodnjavanje tropskih kišnih šuma.

A koliko sam ja klimatski neutralan/na?

Nije lako živeti klimatski neutralnim životom. Ne radi se tu samo o načinu na koji se grejete, načinu na koji putujete – da li letite ili se vozite. Internet nudi mnoge kalkulatore za procenu personalnog ugljeničnog otiska, pa i dobre ideje za smanjenje emisije CO₂ u svakodnevnici svakog od nas. Kako da se hranimo?  Kolio mesa da konzumiramo? Koju kompaniju za snabdevanje energijom da izaberemo? Da li da, umesto automobilom, putujemo biciklom, vozom ili pešice?  Svaki pojedinac može postići mnogo redefinišući svoje potrošačke navike i usvajajući nove pristupe.

Možemo, takođe, podržavati različite inicijative za klimatsku zaštitu, a ima ih zaista mnogo. Te se inicijative razlikuju pre svega po kvalitetu projekta koji se koristi za redukciju emisije štetnih gasova. Cene za neutralizaciju tone CO₂ iz atmosfere se, shodno tome, dosta razlikuju. Delimično je to tako zbog tipa projekta koji podržavate ili zemlje u kojoj se sprovodi.

Kvalitetniji sertifikati osiguravaju i da merenja budu ne samo korisna za klimu, nego i za lokalno stanovništvo. Jedan od priznatih sertifikata kvaliteta je, na primer, tzv Gold Standard.

324000
g CO₂ ekvivalent je emisije po prosečnom putniku tokom kraćeg leta (oko 500 km)
12300
g CO₂ ekvivalent je emisije koju proizvede u proseku 1 kg govcedine. Ovo je vrsta mesa sa najvišeim uticajem na klimu.
1700
g CO₂ ekvivalent je emisije koju proizvede 1 kg tofu sira. Tako da birajući tofu u odnosu na crveno meso, štedite na klimatskoj emisiji

Šta su CO2 ekvivalenti?  

Uticaj koji “gasovi staklene bašte” poput metana imaju na klimu izražen je terminom CO2 ekvivalent  (CO2e).

Klimatski otisak komnpanija.

Kompanija koja nešto proizvodi mora kupovati sirovine, mora ih preraditi, potom upakovati i transportovati gotov proizvod do prodavnica. Sve to zahteva energiju, resurse i usluge.

 

Kada se preračunava klimatski otisak kompanije, emisije se grupišu u tri sektora:

  • Sektor 1: direktne emsije.
    Reč je o ugljen dioksidu koji emituje sama kompanija, na primer u procesu zagrevanja, ili tokom vožnje kompanijskih vozila.
  • Sektor 2: indirektne emisije.
    Ovo podrazumeva energiju koja se kupuje, na primer električnu eneregiju ili grejanje.  Kompanija koristi energiju, ali je emisija načinjena izvan nje, na primer u elektranama. Sektori 1 i 2 predstavljaju oko 1% Weleda emisije gasova.
  • Sektor 3: druge indirektne emisije.
    Ovo se odnosi na kompanijski lanac stvaranja vrednosti – tokom proizvodnje i prodaje proizvoda. Ovi procesi uključuju emisije tokom gajenja i preuzimanja sirovina, tokom pakovanja, tokom distribucije ili tokom skladištenja otpada. Ovde spadaju i emisije gasova koje dolaze od finansijskih ulaganja, uplate zarada, kompjuterskog saobraćaja, poreza i taksi. Sektor 3 je široka kategorija uticaja štetnih gasova i njihove emisije, na koju kompanije ne može uvek direktno da utiče.  U okviru sektora broj 3 je 99% Weleda emisija.

Šta je klimatski neutralna kompanija?

Pojam “klimatski neutralna kompanija” nije pravno definisan. Međutim, upravo se za ovo razvija međunarodni standard: ISO 14068  “Greenhouse gas management and related activities – Carbon neutrality”) – “mednadžment gasova staklene bašte i srodne aktivnosti”. Ovaj standard će omogućiti jasnu, zajedničku definiciju pojma “klimatska neutralnost” kako bi obezbedio transparentnost i nepristrasnost u proceni klimatskog uticaja.  

Kompanije često sebe opisuju kao “CO₂ neutralne” ili “klimatski neutralne” ako same ne uzrokuju emisije klimatski štetnih gasova, ili ako neutrališu količinu štetnih gasova koje proizvode.  Ovo su, obično, emisije iz sektora 1 i 2, koje potiču direktno od funkcionisanja kompanije. Jedan od načina na koji kompanije mogu da smanje ovu vrstu emsija je ušteda energija, ili prelazak na izvore energije sa nižim karbonskim otiskom. Sektor 3 su emisije koje su fokusirane na ceo lanac poslovanja kompanije – a one se ne moraju potpuno poništiti da bi se kompanija smatrala klimatski neutralnom.  Ovaj je sektor veoma šrioko definisan, a funkcionisanje na klimatsko neutralan način je, zato, visoko ambiciozan cilj.  Dobro je proveriti u kojim sektorima kompanija tvrdi da je klimatski neutralna, ali i da li nudi transparentne i pouzdane informacije o svojoj klimatskoj strategiji.

Weleda računi za emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (GHG), prema korporativnom standardu su bazirani na smernicama međunarodne incijative “Greenhouse Gas Protocol”. Više o ovoj inicijativi www.ghgprotocol.org

U vreme kada je Weleda osnovana, 1921. godine, klimatske promene nisu postojale kao tema, ali mudar menadžment u harmoiji sa prirodom – jeste. Danas kombinujemo dvostuk pristup: klimatski-pozitivnu ekonomiju i našu autenti;nu posvećenost biodiverzitetu i zdravom zemljištu.
Dr Stefan Siemer, Weleda Group, Head Corporate Sustainability

Weleda je klimatski neutralna u sektorima 1 i 2 od 2021. godine.

Svet se promenio od kada je, 1921, osnovana Weleda. Suočavamo se sa važnim izazovima: klimatskim promenama, smanjenjem biodiverziteta i resursa, ogromnom količinom otpada i vosokom emisijom gasova koji izazviaju efekat staklene bašte. Poput naših osnivača, želimo da, danas, mi budemo pioniri. Održivost, biodiverzitet, zdravlje zemljišta i klimatska zaštita su vrednosti duboko usađene u naše korporativne planove.

Weleda je, 2021, postala klimatski neutralna u sektorima 1 i 2 svog energetskog otiska. Ostvarili smo ovo kroz niz mera. Neke od njih su upotreba 100% energije iz obnovljivih izvora u našem sedištu u Švajcarskoj, od juna 2021. uključujući tu i energiju u proizvodnim procesima sa visokom potoršnjom energije: to su “zelena” električna energija, generisanje vlastite električne energije posredstvom solarnih panela, geotermalna energija za grejanje i hlađenje, biogas u proizvodnji, upotreba piljevine za zagrevanje. 

Kompanija Weleda ima klimatski otisak vezan za energiju 6.600 metričkih tona CO₂ ekvivalenta godišnje za 2021.  Ovo odgovara sektorima 1 i 2 u skladu sa inicijativom “Greenhouse Gas Protocol”.

Stalno radimo na poboljšanjima u Sektoru 3. Na primer, kontinuirano povećamo udeo recikliranih materijala za ambalažu i smanjujemo težinu ambalaže  izostavljajući spoljnu kutiju ili insertovane materijale.

Weleda zaposleni doprinose ovim naporima i lično. Tokom 2020, oni su prevezli biciklom ili prepešačili 107,386 kilometara u okviru našeg programa “Bike to Weleda”.

Weleda proizvodi su klimatski neutralni od 2022.

Klimatski otisak vezan za proizvode, ili “klimatski otisak proizvoda”  (product carbon footprint - PCF), za celu Weleda grupu je oko 45.000 metričkih tona CO₂ ekvivalenta godišnje  (uključujući i energiju) za 2021. godinu. Dodatak našem kompanijskom klimatskom otisku uključuje emisiju nastalu od ambalaže, sirovina, promotivnih materijala i transporta robe.  Želimo da svojim potrošačima omogućimo da kupujući Weleda proizvode aktivno učestvuju u zaštiti od klimatskih promena. Zato su Weleda proizvodi klimatski neutralni od 2022. godine. Da bismo ovo postigli, morali smo da. gde god smo mogli, smanjimo emisiju oko 100,000 tona CO₂ ekvivalenta svake godine, a takođe da neutrališemo onu emisiju na koju sami ne utičemo.

Ovakve rezultate postižemo tako što stalno poboljšavamo svoju efikasnost, koristimo obnovljive izvore energije i, što je najvažnije, kroz inicijative i projekte smanjujemo emisiju u okviru svog lanca snabdevanja. Što bolji u ovome budemo mi i naši partneri, to bolje za klimu.

1% Weleda godišnjeg prihoda namenjeno je zaštiti prirodne sredine

Znamo da se, kada je reč o klimi, naša odgovornost ne završava na kapiji fabrike, pa čak ni na našim vlastitim proizvodima. Ako želimo da postignemo značajan rezultat, moramo učiniti više za klimatsku zaštitu za svoje potrošače, zaposlene, pa i za svoje finansije.

Do 2025. planiramo da smanjimo ili neutralizujemo svoj ukupni klimatski (ugljenični) otisak za 350,000 metričkih tona CO₂.  Da bi to postigla, Weleda AG je počela da investira dodatnih 1% svog globalnog godišnjeg prometa u klimatsku zaštitu, očuvanje biodiverziteta i plodnost zemljišta, počev od 2022. godine.