Naša posvećenost ljudima i biodiverzitetu

Weleda doprinosi napretku ljudi i biodiverziteta. Oznaka Saveza za etičku bio-trgovinu (UEBT) za “SOURCING WITH RESPECT" (Nabavka sirovina s uvažavanjem) potvrda je da se biodiverzitet štiti tokom uzgajanja, ekstrakcije i daljeg obrađivanja prirodnih sastojaka koje koristimo. Takođe se odnosi na našu posvećenost da svi u lancu nabavke imaju adekvatnu novčanu nadoknadu i budu tretirani s poštovanjem.

 

Šta označava UEBT oznaka “SOURCING WITH RESPECT”?

UEBT oznaka, koju izdaje Savez za etičku bio-trgovinu, sertifikuje sve naše aktivnosti vezane za nabavku prirodnih sastojaka za Weleda prirodnu kozmetiku. Osigurava kupce da se brinemo o ljudima i biodiverzitetu: o zemlji, mikroorganizmima, vodi, vazduhu, kao i biljakma, životinjama i ljudima koji su uključeni u proces nabavke naših prirodnih sastojaka.

Ipak, ova oznaka ne sertifikuje proizvode, kao ni pojedinačne sirovine.

Na koji način štitimo staništa u kojima se gaje prirodni sastojci za naše proizvode?

Nosimo odgovornost prema ljudima koji gaje, ubiru i obrađuju naše prirodne sastojke. Samo zajedničkim radom možemo osigurati da ova staništa ne budu eksploatisana, već zaštićena i korišćena u sladu sa načelima održivosti. Upravo na to se odnosi UEBT oznaka. Weleda je jedna od prvih kompanija u svetu koja ima UEBT oznaku na proizvodima.

Rik Kutsch Lojenga, izvršni direktor u UEBT i ekspert u oblasti etičkog pribavljanja prirodnih sastojaka:

“Veoma smo ponosni što je Weleda stekla UEBT sertifikat koji se odnosi na etičko pribavljanje sirovina i što je jedan od prvih brendova koji je poneo ovu oznaku na svojim proizvodima. Time što je dostigla naše međunarodno priznate standarde, kompanija garantuje kupcima da je prilikom pribavljanja sirovina očuvan biodiverziteti, uz poštovanje principa održivosti, kao i da su svi partneri duž celog lanca poslovanja ravnopravno tretirani i imaju adekvatnu novčanu nadoknadu.”

Po kojim principima se izvršavaju naše poslovne aktivnosti?

UEBT standard obuhvata 7 glavnih kriterijuma:

1. Očuvanje biodiverziteta
2. Održiva upotreba biodiverziteta
3. Pošteno i jednako raspoređivanje benefita, dobijenih korišćenjem biodiverziteta, između kompanija i lokalnih zajednica
4. Mogućnost da se identifikuje poreklo prirodnih sastojaka
5. Usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim zakonima
6. Adekvatni radni uslovi i obezbeđivanje toplog obroka za sve uključene u lokalno pribavljanje sirovina
7. Jasnoća u pogledu vlasništva zemlje, prava korišćenja i pristupa prirodnim resursima

Šta je UEBT?

Savez za etičku biotrgovinu (UEBT) je neprofitna organizacija koja podržava i verifikuje posvećenost kompanija nabavci sirovina s uvažavanjem. Obezbeđuje globalno priznat standard za etičko pribavljanje prirodnih sastojaka. Savez je potekao od UN inicijative i održava snažna partnerstva sa UN organizacijama, kao što su Konvencija o biološkoj raznovrsnosti (CBD) i Inicijativa o bio-trgovini Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD).

Zašto je Weleda izabrala UEBT?

U poređenju sa drugim dostupnim sertifikatima, UEBT standard obuhvata društvene, ekološke i ekonomske kriterijume. Kako bi se dostigli ovi kriterijumi, imamo veoma aktivnu ulogu u očuvanju diverziteta naših ekosistema. Životinjama i biljkama obezbeđujemo staništa, dok istovremeno ljudima širom sveta omogućavamo da imaju dostojanstven i zdrav život. Štitimo prirodne resurse, kako bi budućim generacijama obezbedili osnovu za dobar život.

 

Na koji način Weleda podržava lokalne zajednice?

 • Trenutno održavamo oko 50 dugoročnih partnerstava sa uzgajivačima širom sveta.
 • Podržavamo lokalne projekte tako što pružamo dodatnu podršku zajednicama u oblastima gde se gaje sirovine, na primer obezbeđivanjem medicinske nege i obrazovanja.
 • Društvena održivost se ne odnosi samo  na adekvatne novčane nadoknade zaposlenima, predstavlja mnogo više od toga. Aspekti kao što su zaštita od diskriminacije, sprečavanje rada dece ili rada pod prinudom, osiguravanje prava na radnička udruženja i bezbednosti na radu, kao i zaštita radnih prava, samo su neki od primera međunarodnih propisa na kojima se zasnivaju UEBT standardi.
 • Farmerima obezbeđujemo finansijske uslove koji pokrivaju trošak implementacije procesa najbolje prakse i omogućavaju im da unaprede kvalitet života za sebe i svoje zajednice.
 • Lokalno snabdevanje hranom ne sme biti ugroženo našim pribavljanjem sirovina. Lanac nabavke analiziramo po osnovu ovih principa, i, ukoliko je potrebno, preuzimamo određene aktivnosti.
 • Ove visoke standarde prenosimo direktno na teren, po potrebi sprovodimo kontrolne revizije i preduzimamo mere za unapređenje, u saradnji sa lokalnim partnerima. 
 • Takođe osiguravamo da se podrže kulturalna sloboda, kao i znanja autohtonih zajednica o biodiverzitetu.  

Naše obaveze vezane za etičku nabavku sirovina

Na koji način je Weleda posvećena održanju biodiverziteta?

 • Od partnera zahtevamo da nam dostave informacije o ugroženim vrstama u oblasti nabavke, na primer od lokalnih ministarstava i neprofitnih organizacija. Na osnovu ovih informacija, možemo da preduzmemo neophodne mere kako bismo sprečili izumiranje ugroženih vrsta ili da uzmemo aktivno učešće u postojećim projektima za očuvanje biodiverziteta. 
  Na primer, prema Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), retke i zaštićene biljne vrste, kao što je arnika, pribavljamo iz održive i sertifikovane organske proizvodnje. Ne samo da naš projekat podržava biodiverzitet, već i lokalne farmere.
 • Podržavamo partnere u nastojanju da se okrenu organskom uzgoju – bez pesticida i monokultura.
 • Ohrabrujemo svoje partnere uzgajivače da sade cvetne leje i živice, koje obezbeđuju stanište mnogim insektima.

Vođstvo svojim primerom:

Sve veći broj kupaca svesno se opredeljuje za Weleda prirodnu kozmetiku. Ova rastuća potražnja nam omogućava da imamo još veći pozitivan uticaj na ljude i biodiverzitet u svom lancu nabavke. UEBT sertifikat za “NABAVKU SIROVINA S UVAŽAVANJEM” je izuzetan doprinos u tom smislu. Naša vizija je da nam se što više kompanija pridruži na ovoj putanji etičkog pribavljanja sastojaka – za sebe, kupce i našu planetu.